Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture

Zavod Celeia Celje v imenu kolegija direktorjev javnih kulturnih zavodov v Mestni občini Celje, Zveze kulturnih društev in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Celje na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« in Poslovnika o delu komisije za podelitev priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ

»PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE«

Priznanja »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« se podeljujejo ustvarjalcem in skupinam ustvarjalcev za uspešno delo in pomembne dosežke s področja kulture, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti mesta Celje v širšem prostoru ali so s svojim delom pripomogli, da se mesto Celje razvija kot mesto, ki je odprto za različne umetniške forme in kulturne prakse ali pa trajno obogatili slovenski kulturni prostor.

Vsako leto se lahko podelijo tri priznanja v okviru »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«, in sicer:

– priznanje za življenjsko delo ter
– največ dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih.

Priznanje za življenjsko delo podeli komisija ustvarjalcu ali skupini ustvarjalcev, ki deluje bodisi amatersko bodisi profesionalno, in je rojen/a ali ima stalno prebivališče ali ustvarja na območju Mestne občine Celje, za izredno življenjsko delo za dolgoletne vrhunske dosežke ali za projekte, ki pomembno prispevajo h kulturni podobi mesta Celje in so pomembni za razvoj in promocijo celjske kulture v širšem prostoru.

Priznanje za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih podeli komisija ustvarjalcu ali skupini ustvarjalcev, ki deluje bodisi amatersko bodisi profesionalno, in je rojen/a ali ima stalno prebivališče ali ustvarja na območju Mestne občine Celje, za odmevne in inovativne projekte, ki so bili na področju kulture realizirani oziroma zaključeni v preteklih dveh letih in dajejo pomemben prispevek h kulturni podobi mesta Celje.

Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki in pravne osebe.
Pobuda za priznanje mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati:

– splošne podatke o pobudniku (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon, ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba še kontaktno osebo, če je to mogoče)
– predstavitvene podatke o kandidatu (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, če je to mogoče)
– navedba vrste priznanja:

Priznanje za življenjsko delo
Priznanje za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih

– utemeljitev pobude ter morebitna dodatna mnenja tistih, ki pobudo podpirajo,
– dokumente in druga dokazila (npr. katalog, video, fotografije, diapozitivi in drugo), ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.

Komisija za podelitev priznanja »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« bo pozvala kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.

Javni razpis za podelitev priznanja »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« je objavljen na spletni strani Mestne občine Celje (moc.celje.si), kjer je objavljen tudi razpisni obrazec in v Novem tedniku.

Prav tako bo možno zaslediti javni razpis in obrazec na spletnih straneh celjskih kulturnih institucij (Zavoda Celeia Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje, Celjskega mladinskega centra, Pokrajinskega muzeja Celje, Osrednje knjižnice Celje, Zgodovinskega arhiva Celje, Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Celje).

Dodatne informacije lahko dobite na Zavodu Celeia Celje, Krekov trg 3 na tel. št.: 03 42 87 941 ter po e-pošti:novice.zavodceleia@celje.si.

Pobude za podelitev priznanja »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« 2017 pošljite na razpisnem obrazcu na naslov: Zavod Celeia Celje, Komisija za podelitev priznanja »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« za leto 2017, Krekov trg 3, 3000 Celje do vključno 21. 10. 2017 (datum poštnega žiga) kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Za razpis: »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« 2017 – ne odpiraj!«

Obrazec za pobudo za podelitev priznanja za leto 2017:

obrazec_podelitev_priznanj_celjske_zvezde_2017

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani